Integritetspolicy

När du handlar från en webbutik, vår eller någon annan, så lämnar du ifrån dig information om dig själv. Var du bor, vilken e-postadress du har och vad du handlar. Här beskriver vi hur vi hanterar dina personuppgifter.

På Lena Lindahl tar vi din integritet på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Denna policy beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Därtill beskrivs dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Inhämtning
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på flera sätt, exempelvis när du besöker oss på nätet, genomför köp direkt av oss eller registrerar dig som återförsäljare.

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster behöver vi samla in information om dig. Informationen lämnas eller inhämtas direkt från dig som är kund eller om du besöker vår webbsida. Vi kan även komma att samla information från tredje part. Den information som kan komma att samlas in är: Person- och kontaktinformation, Betalningsinformation, Finansiell information, Kommunikation mellan dig och Lena Lindahl.

Hantering
Information som samlas in om dig används för att kunna tillhandahålla våra tjänster och uppfylla avtalsmässiga skyldigheter. Vi kan även komma att använda dina uppgifter för marknadsföring eller för information till dig om våra produkter och tjänster. Vidare använder vi informationen som underlag för vidareutveckling av våra produkter och tjänster.

Tredje part
Behandling av personuppgifter kan komma att ske hos Lena Lindahls samarbetspartners i den mån det är nödvändigt för fullgörande av våra skyldigheter mot dig.
Din information kan komma att överföras eller delas med tredje part. Vi kommer vid sådana tillfällen vidta åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag. Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, följande tredje parter: Myndigheter – Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Polismyndigheten, Skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Utomlands
Dina personuppgifter avses att behandlas inom EU/ EES men kan i undantagsfall överföras till, och behandlas i, land utanför EU/ EES av annan leverantör eller underleverantör. Vi kommer då att vidta alla rimliga legal, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en lämplig skyddsnivå som är jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/ EES.

Lagringstid
Personuppgifter sparas endast så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål de avsetts för eller uppfylla skyldigheter enligt tillämpliga lagar och regler.

Rättigheter
Privatpersoner har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter Lena Lindahl behandlar om dem. Begäran om sådant registerutdrag ska göras skriftligen och vara undertecknat av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Registerutdraget kommer sedan att skickas till folkbokförd adress. Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall där de ej längre är nödvändiga för det ändamål de blev insamlade för och där det inte finns rättsliga förpliktelser som förhindrar att uppgifterna raderas.  Kontakta oss i detta fall på info@lenalindahl.se

Ändringar i Integritetspolicyn
Denna policy kan komma att uppdateras från tid till annan. Den senaste versionen är den du just läst.